Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του ΟΑΠ-ΔΕΗ με έκδηλη απορία και προβληματισμό - για τους επιδιωκόμενους σκοπούς- παρακολουθεί μια παραπλανητική αλλά και δυσφημιστική για τον Ασφαλιστικό Φορέα φημολογία που «σύρεται» τον τελευταίο καιρό εις βάρος του κύρους του με παραποίηση της αλήθειας και των πραγματικών δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα γίνεται, κατά ανιστόρητο και εξωπραγματικό τρόπο, λόγος περί «οικονομικής αδυναμίας» του Φορέα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του (Χρεοκοπία!!!) επικαλούμενοι, όσοι ασχολούνται με αυτές τις φήμες, την δήθεν μη εξόφληση το μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Συνταγών των Φαρμακείων Αττικής, καθώς και την μη καταβολή ενοικίων για το κτήριο που στεγάζεται το ασφαλιστικό μας κλιμάκιο το Αλιβέρι – Ευβοίας.
Όμως η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι η εξής :
Α: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Αττικής :
Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ μέχρι σήμερα στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από το Π.Δ 67/2000 όπως ισχύει, κατέβαλε έγκαιρα βάσει σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, τις δαπάνες από φάρμακα στον εν λόγω Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Η νέα Επίτροπος όμως της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία υπάγεται ο ΟΑΠ-ΔΕΗ για προληπτικό έλεγχο των δαπανών του και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της, διατύπωσε αμφιβολίες ως προς την μέχρι τώρα διαδικασία εγκρίσεως των εν λόγω δαπανών που γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 67/2000, υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ με κατεπείγον Πληροφοριακό – Διευκρινιστικό έγγραφό του προς την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 21.11.2005, τόνισε ότι η αλλαγή στη μέχρι τώρα ακολουθούμενη διαδικασία που θα συνεπάγετο επιμήκυνση στο χρόνο εξόφλησης των συνταγών, θα επέφερε προβλήματα στη συνεργασία του με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής με όλες τις εκ του λόγου τούτου συνέπειες τόσο για τον ΟΑΠ-ΔΕΗ όσο και για τους ασφαλισμένους του.

Συνεπεία των προαναφερομένων παρέμεινε σε εκκρεμότητα προς κρίση στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχετικό ένταλμα της δαπάνης που αφορά σε εκτελεσθείσες συνταγές ασφαλισμένων μας του μηνός Σεπτεμβρίου 2005, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 20.10.2005 και ήταν εξοφλητέες - κατά το εν λόγω Π.Δ - στις 20.11.2005, ενώ οι αντίστοιχες Συνταγές του μηνός Οκτωβρίου είναι εξοφλητέες στις 20-12-2005. Έτσι η παρατηρηθείσα καθυστέρηση εξόφλησης του υπόψη χρηματικού εντάλματος δεν οφείλετο για κανένα λόγο σε υπαιτιότητα ή οικονομική αδυναμία του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι το ως ανωτέρω προκύψαν θέμα δεν αφορά μόνο στον ΟΑΠ-ΔΕΗ αλλά είναι γενικότερο.
Ήδη το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε για την συνέχιση της μέχρι τώρα ακολουθούμενης διαδικασίας που πρόβλεπε το Π.Δ. 67/2000 και κατόπιν τούτου μας επεστράφησαν εγκεκριμένα τόσο το χρηματικό ένταλμα για συνταγές φαρμάκων μηνός Σεπτεμβρίου που εκκρεμούσε σ’ αυτό, όσο και το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα μηνός Οκτωβρίου το οποίο εν τω μεταξύ επίσης είχε υποβληθεί για έγκριση με αποτέλεσμα να εξοφληθεί από τον ΟΑΠ-ΔΕΗ αυθημερόν (16/12) ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Με αυτά τα δεδομένα είναι φανερό ότι ο ΟΑΠ-ΔΕΗ δεν έχει εν προκειμένω καμία υπαιτιότητα και είναι συνεπής πάντοτε στις υποχρεώσεις του .
Ως εκ τούτου με κανένα τρόπο δεν δικαιολογούνται οι εις βάρος του αιτιάσεις για το προκύψαν θέμα.

Β: ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΟΑΠ-ΔΕΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό την 26η Απριλίου 2002, o ΟΑΠ-ΔΕΗ προέβη σε 5ετή μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Χρ. Καραμάνου επί της οδού Κοντοστάβλου 25 στο Αλιβέρι για τη στέγαση των υπηρεσιών του.
Από την τότε διοίκηση του ΟΑΠ-ΔΕΗ συνομολογήθηκε, με το από 14/8/2002 συμφωνητικό μίσθωσης, (προφανώς με την νοοτροπία των ισχυόντων στην ΔΕΗ/Α.Ε ενώ ήδη ήταν ΝΠΔΔ ο ΟΑΠ-ΔΕΗ) ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος 5%, καθώς και καταβολή του αναλογούντος χαρτοσήμου από τον ΟΑΠ-ΔΕΗ ενώ δεν προβλέφθηκε ρητά η σχετική παρακράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).
Στη συνέχεια το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε μεν την καταβολή των μισθωμάτων τα οποία μέχρι και σήμερα καταβάλλονται κανονικά, αλλά απέρριψε:
α) Την συμφωνηθείσα ετήσια αναπροσαρμογή 5% την οποία την προσδιόρισε βάση του εκάστοτε τιμαρίθμου.
β) Τη καταβολή εκ μέρους του ΟΑΠ-ΔΕΗ στον εκμισθωτή του συμφωνηθέντος
χαρτοσήμου 3,6%.
Επίσης επιβάρυνε το μίσθωμα με τη παρακράτηση της εισφοράς υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) 3,072%.
Για τους ως άνω λόγους ο εκμισθωτής ενήγαγε τον ΟΑΠ-ΔΕΗ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος με συνέπεια να διαταχθεί η αποβολή του Οργανισμού κατά παραδοχή των ισχυρισμών του.
Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ άσκησε έγκαιρα όλα τα ένδικα μέσα κατά της ως άνω πρωτόδικης απόφασης η οποία σημειωτέον κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή χωρίς όμως να επιτευχθεί η αναστολή της.
Παράλληλα με την άσκηση των ενδίκων μέσων, η Διοίκηση του ΟΑΠ-ΔΕΗ προχώρησε, κατόπιν εγκρίσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, άμεσα σε διακήρυξη νέας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του στο Αλιβέρι, το αποτέλεσμα της οποίας κρίθηκε κατά την συνεδρίαση της (8/12/2005) του Δ.Σ. του ΟΑΠ-ΔΕΗ με ανάδειξη νέου εκμισθωτή, για οριστική λύσης του ανακύψαντος προβλήματος και ήδη εγένετο η μεταστέγαση στο κτήριο που επιλέγει.
Τονίζεται ότι σχετικά με την κοινοποίηση της αγωγής αποβολής στον ΟΑΠ-ΔΕΗ της προαναφερόμενης Πρωτόδικης απόφασης ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία όμως επέμενε στις αρχικές απόψεις της με συνέπεια να συνεχισθεί η αντιδικία, και ο πρώην εκμισθωτής, εν όψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού για λήψη απόφασης επί της ως άνω διακήρυξής μας για νέα μίσθωση, προέβη την 7/12/2005 σε υλοποίηση της αποβολής των υπηρεσιών μας από το κτήριο ιδιοκτησίας του.
Έτσι είναι προφανές ότι η σημερινή Διοίκηση του ΟΑΠ-ΔΕΗ επίσης δεν έχει εν προκειμένω υπαιτιότητα, και εξήντλησε κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη επίλυση του θέματος, καθ’ όσον αυτό βασικά ανάγεται σε αποφάσεις της προηγούμενης Διοίκησης, η οποία όπως ελέχθη, ενήργησε κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για ΝΠΔΔ (ΠΔ 715/79 κ.τ.λ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι η οικονομική βιωσιμότητα και επάρκεια του ΟΑΠ-ΔΕΗ είναι, βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που τον διέπουν, σε στέρεη βάση και απολύτως εξασφαλισμένη λαμβανομένου υπόψη ότι η περιουσία του Οργανισμού παραμένει ενσωματωμένη στη περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. και λειτουργεί ως «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» για τη λειτουργία του.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΑΠ-ΔΕΗ
Δημοφιλή σήμερα

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Δήμου Καρύστου με τις Κυκλάδες

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Δήμου Καρύστου με τις Κυκλάδες

20/3/2019
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας για την σύνδεση με τα νησιά των Κυκλάδων και την Κάρυστο....
Η ταινία «Εμείς» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Εμείς» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

21/3/2019
Η ταινία «Εμείς» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας