Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), ανακλήθηκε η απόφαση λειτουργίας καύσης RDF στο Μηλάκι Αλιβερίου.
Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Μηλάκι Αλιβερίου
Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Μηλάκι Αλιβερίου

Μετά την χθεσινή δριμύτατη καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας, η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ανακαλεί την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων για καύση RDF, στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι.

Ταυτόχρονα με ανακοίνωση του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κύριος Κλέαρχος Περγαντάς, δήλωσε ότι: «Είναι αδιανόητο η διοίκηση της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι Αλιβερίου, να ενεργεί ερήμην της πολιτικής ηγεσίας για τόσο σοβαρά θέματα. Είναι δε αυτονόητο ότι θα ζητηθούν από την Διοίκηση όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις».

Επίσης τονίζει ότι: «Η Περιφέρεια θα σταθεί δίπλα στους εργαζομένους με όλες τις δυνατότητες που της παρέχει ο Νόμος».

Η ανάκληση της απόφασης όπως αναρτήθηκε στο site http://et.diavgeia.gov.gr/ είναι η ακόλουθη

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις» και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ A’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
β) Τις διατάξεις της Υ.Α αριθ. οικ.483/35/Φ15/17-01-2012 (ΦΕΚ158Β/3-2-2012) «Καθορισμός
τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των
μεταποιητικών … ».
γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και συντονισμού της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση,
στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ Α’ 80).
στ) Τις με αριθ. πρωτ. 802/126/20-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Περί
Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ 139 Β’/09-02-2011) & υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ) 98793/3222/11-11-11 « Μεταβίβασης
Αρμοδιοτήτων…..» (ΦΕΚ 2768 Β’/02-12-2011) όπως συμπληρώθηκε με την οικ.
71364/1867/2012 (ΦΕΚ 2069 Β’/03-07-2012) Απόφαση.
ζ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 25520/1069/06-03-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» (ΦΕΚ 567 Β’/12-03-2013).
η) Το από 06-02-2013 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» με
αριθ. πρωτ. 829.
θ) Το με αριθ. πρωτ. 829/Φ.14/674/11-02-2013 έγγραφό μας για τον προσδιορισμό
δικαιολογητικών.
ι) Την από 18-02-2013 αίτησή της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» με αριθ. πρωτ. 1144 με την
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπευθύνων δηλώσεων.
ια) Την με αρίθ. πρωτ. 1924/Φ.14/674/25-06-2010 Άδεια Λειτουργίας.
ιβ) Την με αριθ. πρωτ. 2537/Φ.14/674/24/07-09-2010 Άδεια Εγκατάστασης.
ιγ) Την με αριθ. πρωτ. 47564/07-11-2011 Δήλωση ένταξης στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011.
ιδ) Την με αριθ. πρωτ. 2480/Φ.14/674/24/18-05-2012 Θεώρηση επικαιροποιημένου
διαγράμματος κάλυψης.
ιε) Την με αρίθ. πρωτ. 160275/29-06-2009 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και την υπ’ αριθ.
οικ. 167579/17-05-2010 τροποποίηση αυτής.
ιστ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 212972/01-08-2012 τροποποίηση των (ιδ) σχετικών εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων.
ιζ) Την με αρίθ. πρωτ. 13690/31-12-2010 χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών
προϊόντων αφαλάτωσης (αλμόλοιπων) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας της Ν.Α.
Εύβοιας.
ιη) Την με αριθ. πρωτ. 19249/3144/21-04-2011 Έγκριση παρέκκλισης από τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις ως προς το ύψος, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας
«ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Μηλάκι, Δημοτικής Ενότητας
Ταμυνέων, Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
ιθ) Την με αριθ. 99/2012/08-06-2012 άδεια οικοδομής από την Διεύθυνση Πολεοδομίας Κύμης.
κ) Το από 30-11-2012 Πόρισμα Ελεγκτών Δόμησης (Τελικό).
κα) Το με αριθ. πρωτ. 419 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 1366/18-01-2013 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας πό την Π.Υ. Χαλκίδας.
κβ) Τις με αριθ. πρωτ. 1578/06-07-2010 και 1523/13-07-2010 άδειες χρήσης νερού από την
Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
κγ) Το ΦΕΚ 8784 Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ/21-08-2012 που αφορά την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
κδ) Την από 21-02-2013 Έκθεση Αυτοψίας.
κε) Την από 01-03-2013 Εισηγητική έκθεση.
κστ) Την υπ’αρίθμ. 1.144/Φ.14/574/27-3-2012 Απόφαση «Άδειας Λειτουργίας μετά από επέκταση
με συγκρότημα τροφοδοσίας του κύριου καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης της
βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι
Αλιβερίου» ΑΔΑ : ΒΕ 267ΛΗ-ΩΥ4
κζ) Την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 27-3-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την αριθμ. 1144/Φ.14/674/2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας λαμβάνοντας υπόψη όσα συζητήθηκαν κατά τη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επί πλέον λόγω
της εκ παραδρομής αναγραφείσας ημερομηνίας 27-3-2012 κατά την οποία δεν υπήρχε σχετική
εξουσιοδότηση.
Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας

Αθανάσιος Μπουραντάς

 
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας