Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Το καταστατικό του υπό ίδρυση Σωματείου υπό την επωνυμία «Σωματείο Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Τραχηλίου – Παραμεριτών – Παρθενίου – Αγίου Λουκά – Αγίου Ιωάννη – Αγίου Γεωργίου – Θαρρουνίων – Κρεμαστού», με έδρα το Τραχήλι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
Οικισμός Τραχήλι και περίχωρα
Οικισμός Τραχήλι και περίχωρα

Προοίμιο

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων των χωριών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Τραχηλίου, Παραμεριτών, Παρθενίου, Αγίου Λουκά, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Ιωάννη, Θαρρουνίων και Κρεμαστού αποτέλεσε αυθόρμητο οργανωτικό σχηματισμό των κατοίκων της περιοχής των χωριών μας από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά, όταν προέκυψε η απειλή της παράνομης χωροθέτησης εγκατάστασης επεξεργασίας όλων των απορριμμάτων της Νότιας Εύβοιας στον τόπο μας. Αναδείχθηκε κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των κατοίκων της περιοχής των χωριών μας, και τις αυθόρμητες εκδηλώσεις, καθώς και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις των τοπικών συλλόγων και άλλων φορέων οργάνωσης της τοπικής ζωής κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012. Αποτέλεσε από την γένεσή της εκδήλωση άμεσης δημοκρατίας, λειτούργησε με υποδειγματικά δημοκρατικό τρόπο και σφυρηλατήθηκε αγωνιστικά μέσα από την συντονισμένη κοινή δράση των μελών της, συνιστάμενη, μεταξύ άλλων, σε διαδηλώσεις, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, συλλογή υπογραφών, παραστάσεις, ανακοινώσεις, παραστάσεις στον Τύπο, σε Δημοτικά Συμβούλια, Οικονομικές Επιτροπές, συλλογή στοιχείων, κατάθεση προσφυγών, αγωγών, μηνυτηρίων αναφορών και αναφορών προς κάθε Αρμόδια Αρχή με άμεσο, αλλά και απώτερο σκοπό, την υπεράσπιση της νομιμότητας και την προστασία του τόπου μας και του Περιβάλλοντος. Η δράση της Συντονιστικής Επιτροπής, ως δράση πολιτική, συνδικαλιστική και υπεράσπισης Συνταγματικών μας δικαιωμάτων, του Συντάγματος και της νομιμότητας απολαμβάνει της προστασίας των γενικών Συνταγματικών αρχών και κανόνων των άρθρων 1 του Συντάγματος (λαϊκή κυριαρχία), 23 του Συντάγματος (προστασία συνδικαλισμού) και 120 παρ. 2 του Συντάγματος. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη, ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων, και σ’ αυτή την υποχρέωσή μας, θεμελιωδώς, ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται η δράση μας. Οι ίδιες παραπάνω Συνταγματικές αρχές διασφάλισαν και εγγυήθηκαν την δράση της Επιτροπής μας, ενόψει, ιδίως, του ότι, η πολιτική διάσταση των προβλημάτων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, οι σύντομες προθεσμίες, η ανάγκη άμεσης και ευέλικτης δράσης και γενικότερα οι συνθήκες του αγώνα μας, δεν έδιναν πρακτική δυνατότητα έγκαιρης συγκρότησης της Επιτροπής μας σε νομική προσωπικότητα. Μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, η Επιτροπή μας υποχρεώθηκε να δράσει, να συντονίσει τις ενέργειες των κατοίκων των χωριών μας, να πραγματοποιήσει παραστάσεις, να ασκήσει προσφυγές και να παρασταθεί ενώπιον Δικαστηρίων και διαφόρων διοικητικών Επιτροπών, από τις οποίες και έχει αναγνωρισθεί. Οι πολύ σύντομες προθεσμίες που τέθηκαν εκ των πραγμάτων για τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για την προστασία του τόπου μας, λ.χ. για την εμπρόθεσμη κατάθεση προσφυγών, δεν έδιναν τον απαραίτητο χρόνο για την έγκαιρη συγκρότησή μας σε νομική προσωπικότητα κατά τους όρους του Α.Κ. Σε επίπεδο κοινού νόμου, οι ανάγκες για νομική δράση της Συντονιστικής Επιτροπής καλύφθηκαν κατά κύριο λόγο από το άρθρο 62 εδ. 2 της Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και από το γεγονός ότι, παράλληλα με την Συντονιστική Επιτροπή, ως ένωση προσώπων, τα μέλη μας παραστάθηκαν σε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν (προσφυγές κ.τ.λ.) και ατομικώς. Ήδη, όμως, μετά την επιμέλεια των επειγουσών αυτών ενεργειών, και παράλληλα με την συνέχισή τους, προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω οργάνωσής μας και συγκρότησής μας σε νομικό πρόσωπο, το οποίο θα οργανώσει, θα αναλάβει και θα συνεχίσει τις ενέργειες αυτές με βάση ένα γραπτό καταστατικό, ασκώντας όλα τα δικαιώματα που ο νόμος συνάπτει προς την νομική προσωπικότητα. Οι σκοποί και τα μέσα της Συντονιστικής Επιτροπής, ως ένωσης προσώπων, ήταν εξαρχής αυτοί που αναγράφονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού. Οι ίδιοι σκοποί, ως σκοποί του νομικού προσώπου που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό, και το οποίο διατηρεί την επωνυμία της Συντονιστικής Επιτροπής, της οποίας αποτελεί συνέχεια, λαμβάνουν γραπτή μορφή και επεκτείνονται σε μακροπρόθεσμη κατεύθυνση, η οποία συνίσταται στην προστασία, ανάδειξη και διασφάλιση του περιβάλλοντος, των παραδοσιακών στοιχείων και του τρόπου ζωής της οργανικής ενότητας που συγκροτούν τα χωριά μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1: Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται μη-κερδοσκοπικό σωματείο κατά τα άρθρα 78 επ. Α.Κ., με την επωνυμία «Σωματείο Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Τραχηλίου – Παραμεριτών – Παρθενίου – Αγίου Λουκά – Αγίου Ιωάννη – Αγίου Γεωργίου – Θαρρουνίων – Κρεμαστού» (εν συντομία: «Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα», με ή χωρίς παράθεση των χωριών της επωνυμίας»), με έδρα το Τραχήλι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Άρθρο 2: Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1) Ο συντονισμός του αγώνα των κατοίκων και η διεξαγωγή όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την αποτροπή της χωροθέτησης εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων στην θέση «Μεγάλη Βόλτα» Παραμεριτών, καθώς και στην χωροθέτηση οποιασδήποτε ανάλογης εγκατάστασης σε οποιαδήποτε ανάλογη θέση στην περιοχή των χωριών μας.

2) Το Σωματείο, υπό την παραπάνω έννοια, διαδέχεται στις ενέργειές της την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των χωριών μας, η οποία λειτούργησε μέχρι τώρα υπό την αυτή ως άνω ονομασία (ή με μικρές παραλλαγές που αφορούν στην σειρά αναφοράς των χωριών μας κ.τ.λ.) και υπό την νομική μορφή της ένωσης προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 62 εδ. 2 του ΚΠολΔ. Εκφράζεται από όλες τις ενέργειες της παραπάνω ένωσης προσώπων, όπως διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις, παραστάσεις ενώπιον διαφόρων διοικητικών Επιτροπών και κάθε άλλης διοικητικής Αρχής, προσφυγές διοικητικές, ενδικοφανείς και δικαστικές, μηνυτήριες και άλλες αναφορές σε κάθε Αρχή, δηλώσεις πολιτικών αγωγών, αγωγές της Συντονιστικής Επιτροπής και των κατοίκων των χωριών μας, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και κάθε διοικητικού δικαστηρίου, τις οποίες αποδέχεται και υιοθετεί. Σκοπός του Σωματείου είναι, υπ’ αυτή την έννοια, η συνέχιση και η οργανωμένη διεξαγωγή των ενεργειών αυτών, η ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών, η παρακολούθηση κάθε σχετικής διαδικασίας, οι παραστάσεις ενώπιον Επιτροπών και δικαστηρίων, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων των μερών και των διαδίκων στις σχετικές διαδικασίες κ.τ.λ.

3) Η θέση του Σωματείου είναι ότι, οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων της Νότιας Εύβοιας θα πρέπει να στηρίζεται σε δημοκρατικές, γνήσιες, νόμιμες και σοβαρές διαδικασίες (προκήρυξη με διαφάνεια και εκπόνηση μελετών από έγκυρα μελετητικά γραφεία, δημοκρατική διασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης, πλήρης τήρηση νομιμότητας κ.τ.λ.), και να σέβεται και να προάγει το Περιβάλλον και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων. Η χωροθέτηση της επίμαχης εγκατάστασης στην «Μεγάλη Βόλτα» Παραμεριτών δεν πληροί καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Γι’ αυτό η θέση της Συντονιστικής Επιτροπής δεν περιορίζεται στην άρνηση και την ανατροπή της παραπάνω χωροθέτησης, αλλά και στον δημοκρατικό έλεγχο, την παρακολούθηση και την στήριξη οποιασδήποτε νόμιμης και διαφανούς διαδικασίας, η οποία πληροί τα εχέγγυα της τεχνικής σοβαρότητας, των δημοκρατικών διαδικασιών, της πολιτικής και εν γένει εντιμότητας, της νομιμότητας και της αμεροληψίας, η οποία θα προτείνει τεκμηριωμένα ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της Νότιας Εύβοιας, και θα χωροθετεί τις σχετικές δραστηριότητες κατά τρόπο που θα συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις της νομιμότητας, της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και της ελάχιστης σχετικής επιβάρυνσης για το Περιβάλλον.

4) Η Συντονιστική Επιτροπή δεν είναι πολιτική οργάνωση υπό στενή έννοια, και δεν επιδιώκει την κατάληψη θέσεων εκλεγμένων αρχόντων σε οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκησης, τοπική, περιφερειακή ή εθνική. Δεν ταυτίζεται με οποιοδήποτε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό σχηματισμό, κόμμα, παράταξη, εκλεγμένο αντιπρόσωπο ή άλλο πολιτικό παράγοντα. Ενόψει, όμως, του ότι στις διαδικασίες και τις αποφάσεις σχετικά με τον τόπο μας ο πολιτικός παράγων είναι βαρύνων, θα πραγματοποιεί παραστάσεις και θα συνεργάζεται με οποιαδήποτε πολιτική ή Δημοτική παράταξη, κόμμα, οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, εκλεγμένο ή υποψήφιο, οπουδήποτε και εάν ανήκει, εφόσον δέχεται τις θέσεις του Σωματείου και συντάσσεται με τους σκοπούς του.

5) Η μελέτη, καταγραφή, προβολή, ανάδειξη των αξιοποιήσιμων και διατηρητέων στοιχείων του τόπου μας, όπως του περιβάλλοντός μας, των δασών και των δασικών εκτάσεών μας, μας, των νερών μας (ποτάμια, ρέματα, κάθε είδους επιφανειακών και υπογείων υδάτων), του τοπίου μας, των ιστορικών τόπων, της χλωρίδας και της πανίδας, προϊστορικών και ιστορικών αρχαιοτήτων και διατηρητέων μνημείων (κτισμάτων, ερειπίων, σπηλαίων, κ.τ.λ.) και τοποθεσιών, των παραδοσιακών τρόπων ζωής, των γλωσσικών, λαογραφικών και λοιπών παραδοσιακών στοιχείων του τόπου μας, η προώθηση της διατήρησης, της προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξής των στοιχείων αυτών με κάθε τρόπο όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, με την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων και διατηρητέων μνημείων, τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή οποιαδήποτε πράξη με την οποία θα προστατεύεται ο τόπος μας και θα τίθεται σε πορεία ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Η προάσπιση εν γένει των συμφερόντων των χωριών μας από κάθε παρέμβαση η οποία θα θίγει το περιβάλλον, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου.

Άρθρο 3. Μέσα

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα είναι:

1) Η πραγματοποίηση ενεργειών και παραστάσεων ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής, δικαστικής ή και νομοθετικής Αρχής, η κατάθεση προσφυγών, ενδίκων βοηθημάτων, αιτήσεων, και κάθε συναφής ενέργεια.

2) Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου, η συλλογή στοιχείων, τήρηση αρχείου κ.τ.λ. για τους παραπάνω σκοπούς

3) Η έκδοση ανακοινώσεων προς το κοινό, τα Μ.Μ.Ε. ή προς κάθε αποδέκτη, καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδας, ενημερωτικού εντύπου και κάθε μέσου το οποίο θα κριθεί απαραίτητο για την προαγωγή των θέσεων της Συντονιστικής Επιτροπής.

4) Η πρόκληση, ανάθεση και προαγωγή μελετών περιβαλλοντικού, λαογραφικού, ιστορικού και κάθε άλλου συναφούς περιεχομένου, σχετικών με τους σκοπούς του Καταστατικού.

5) Η οργάνωση εκδηλώσεων, επιστημονικών συμποσίων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων, συλλογικών παραστάσεων, διαμαρτυριών, συνελεύσεων των κατοίκων και ο συντονισμός του αγώνα τους για την προστασία του τόπου μας.

6) Η οργάνωση δενδροφυτεύσεων και κάθε δράσης για την προαγωγή και προστασία του περιβάλλοντος του τόπου μας.

7) Η συνεργασία και επικοινωνία με επιστημονικούς, εργασιακούς, πνευματικούς και κάθε είδους συλλόγους ή οργανισμούς που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς για την προώθηση κοινών σκοπών. Η κατάθεση και υλοποίηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για τους παραπάνω σκοπούς από τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, φορείς υλοποίησης (Κ.Ε.Κ. κ.λ.π.) ή την Ε.Ε. […]

Διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή και υπογράφηκε στο Τραχήλι, την 25η Μαρτίου 2013
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας