Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Εξώδικο απέστειλε η εταιρεία «Καμαριώτης Α.Τ.Ε.Ε. στον Δήμαρχο Κύμης-Αλιβερίου Δημήτρη Θωμα, με αφορμή την εξώδικη διαμαρτυρία που είχε καταθέσει ο Δημήτρης Θωμάς στην εταιρεία, για την καθυστέρηση των έργων στο παραλιακό δρόμο του Στόμιου.
Εξώδικο της εταιρείας Καμαριώτης Α.Τ.Ε.Ε. στο Δήμαρχο Κύμης-Αλιβερίου Δ. Θωμά
Εξώδικο της εταιρείας Καμαριώτης Α.Τ.Ε.Ε. στο Δήμαρχο Κύμης-Αλιβερίου Δ. Θωμά

ΠΡΟΣ Τον Δήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου Δημήτριο Γ. Θωμά.

Κοινοποιούμενη προς:

1. Περιφερειάρχη κ. Κλ. Περγαντά, στη Λαμία

2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθ. Μπουραντά στη Χαλκίδα

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

4. Υφυπουργό κ. Σίμο Κεδίκογλου

5. Βουλευτές του Νομού Ευβοίας

6. Επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος

7. Εμπορικό Επιμελητήριο Εύβοιας

8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κε Δήμαρχε,

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο το περιεχόμενο της από 5-6-2013 «Εξωδίκου Διαμαρτυρίας» σας που επιδόθηκε σ΄ εμάς την 7η Ιουνίου 2013 και περί ώρα 13.05.

Κατόπιν τούτων οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε σας και να πληροφορήσουμε κάθε καλόπιστο τρίτο ότι:

Όπως σας είναι γνωστό, με την υπ΄ ΑΔΑ Β4ΘΡ7ΛΗ-Ε05/13-9-2012 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, μου ανατέθηκε, από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ως κυρίας και η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ ανέλαβε, το έργο «Κατασκευή άμεσων έργων αντιμετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο – διασταύρωση με Ε.Ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην περιοχή από ΧΘ 0+650 έως ΧΘ 1+000)», με προθεσμία ολοκλήρωσής του 300 ημέρες, από της υπογραφής της συμβάσεως.

Σας είναι γνωστή επίσης, ως εκ της ιδιότητός σας, η συνεχής αλληλογραφία μας με την κυρία και επιβλέπουσα το έργο Περιφέρεια, σχετική με το καθεστώς προσβασιμότητας της οδού, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών, δεδομένου ότι παρ΄ ότι είχε χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως «κλειστός», παρά ταύτα, με προφορικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιδιώκετο η χρησιμοποίησή του από τους προς τούτο επιθυμούντες, παρά τον αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεως βράχων και εκ τούτων κίνδυνο προκλήσεως έως και θανατηφόρου ατυχήματος, αλλά και τις από εμάς προειδοποιήσεις προς τούτο. Έτσι κατ΄ επανάληψη απευθυνθήκαμε εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, με σκοπό τη διευκρίνιση και επιβεβαίωση του καθεστώτος της οδού, αρνούμενοι ρητώς ν΄ αναλάβουμε τον κίνδυνο έναρξης και συνέχισης των εργασιών με το αμφιλεγόμενο καθεστώς «ανοιχτής οδού» που επιδιώκετο να συνεχισθεί.

Προς επιβεβαίωση τούτου μνημονεύεται το υπ΄αριθμ. 114097/5623/22-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας, στο οποίο περιέχεται απάντηση της υπηρεσίας κατά την οποία «…ενώ ο δρόμος υφίσταται (διανοιγμένος) λόγω της επικινδυνότητος… έχει σημανθεί ως κλειστός, δεν έχει εμποδισθεί όμως με φράγματα η προσπέλασή του… με σκοπό να χρησιμοποιείται ο δρόμος μόνο σε καταστάσεις ανάγκης μέχρι την οριστική αποκατάστασή του…»!!!

Επιμένοντας στην αποσαφήνιση της καταστάσεως της οδού και αρνούμενοι να εκτελέσουμε εργασίες με αμφισβητούμενη νομιμότητα και χρηστικότητα καθεστώτος της οδού, (ιδιαίτερα μικρού εύρους με παράλληλη παρουσία μηχανημάτων επ΄ αυτής), την 1-11-2012, αναγκασθήκαμε να προσφύγουμε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώπιον του οποίου κλήθηκαν οι εκπρόσωποι της επιβλέπουσας αρχής και στους οποίους δόθηκε η ρητή εντολή για παράδοση σχετικών, με την σήμανση της οδού, εγγράφων, που αρνούνταν να μας παραδώσουν μέχρι τότε.

Μετά ταύτα την 28-11-2012 γνωστοποιήσαμε στην Περιφέρεια Αιτιολογική Έκθεση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου επισημαίνοντας τα κρίσιμα σημεία του που ήταν 1) Η παραλαβή του φυσικού εδάφους από την Υπηρεσία, 2) Η χορήγηση σχετικών εγγράφων που αφορούσαν στο νόμιμο καθεστώς της οδού, που υλοποιήθηκε μόλις την 12-11-2012 και μόνο κατόπιν επίμονων οχλήσεων και διαμαρτυριών μας.

Την 12-1-2013 πραγματοποιήθηκε ο αποκλεισμός της οδού με κατάλληλη σήμανση και τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Στο σημείο τούτο σας υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, νέου έτους και Φώτων κατόπιν δικής σας προτροπής αλλά και των αρμοδίων εκπροσώπων της αναθέτουσας υπηρεσίας, αφέθηκε η οδός με ελεύθερο προσπέλαση και διέλευση των οχημάτων, με παράλληλη αναστολή της έναρξης των εργασιών, συμπεραινομένου έτσι αμέσως του υπαιτίου της παρατηρηθείσας χρονοκαθυστέρησης στην έναρξη εργασιών του έργου.

Υπενθυμίζεται, αν και σε γνώση σας, ότι η κατασκευή των φρεατοπασσάλων που αποτελεί και το πλέον χρονοβόρο τμήμα των εργασιών, ξεκίνησε άμεσα, ενώ απαιτήθηκε και αλλαγή του εγκατασταθέντος μηχανήματος διάτρησης λόγω ύπαρξης βραχώδους εδάφους και εγκατάστασης νέου μηχανήματος ειδικού για βραχοδιάτρηση. Σ΄ αυτό το διάστημα κατασκευάσθηκαν 174 φρεατοπάσσαλοι με χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σκυροδέματος μεγαλύτερες των 1700 κυβικών μέτρων και σιδηρού οπλισμού μεγαλύτερες των 300 τόννων, ενδεικτικές του όγκου και έκτασης των εργασιών, ενώ αντιμετωπίσθηκαν και οι δυσχέρειες που προέκυψαν από την ύπαρξη δικτύου Ο.Τ.Ε. και το ιδιαίτερα βραχώδες του εδάφους, που οδήγησε σε τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης λόγω των απαιτουμένων νέων οπλισμών, διατομών κλπ, λαμβανομένου σοβαρώς υπόψιν και της χειμερινής περιόδου εκτελέσεως των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι από 1/4 έως και 1/5 τρέχοντος έτους κατασκευάσθηκαν με κάθε συνέπεια τεχνικής και επιστήμης εννέα (9) τοιχεία, ενώ από 8/5/2013 και εντεύθεν, κατασκευάσθηκαν δέκα (10) τοιχεία με χρήση 800 κυβικών μέτρων σκυροδέματος και 130 τόννων σιδηρού οπλισμού, αντιστοιχούντος στους φέροντες οργανισμούς δύο πενταόροφων πολυκατοικιών.

Συνεπώς και ακολουθώντας τη «λογική» σας που καταβάλει επίπονες προσπάθειες να αναδείξει καθυστερήσεις, οφειλόμενες, δήθεν, στην ανάδοχο εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι, πράγματι, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Τρίτη διακαινησίμου δεν εκτελέσαμε εργασίες επί της οδού, επιλέγοντας με το προσωπικό μας και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, την ικανοποίηση των θρησκευτικών μας καθηκόντων.

Πάντα τ΄ ανωτέρω εκτίθενται εις απάντηση του επιδοθέντος σ΄ εμάς την 7η Ιουνίου 2013 και ώρα 13.05μμ εξωδίκου Διαμαρτυρίας – Δήλωσης και πρόσκλησης στο οποίο ψευδώς περιέχεται ότι «…από την Μεγάλη Πέμπτη 2/5/2012 το έργο ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί, σχεδόν ολοκληρωτικά στην τύχη του από τον ανάδοχο», πλέον των όσων άλλων περιέχονται και δια των οποίων εσκεμμένα αποδίδεται η όποια καθυστέρηση στην έναρξη και εκτέλεση των εργασιών στην ανάδοχο εταιρεία μας, αν και γνωρίζετε την αναλήθεια τέτοιων ισχυρισμών διοτι εχουν γινει σκυροδετησεις στις 8-5-2013 στις 24-5, 27-5, 28-5,29-5,31-5,5-6-2013.

Επειδή, εκμεταλλευόμενος το θυμικό των συμπολιτών μας και την εύλογη ανυπομονησία τους περατώσεως του έργου, προς ακώλυτη επικοινωνία με τους επισκέπτες και τουρίστες της περιοχής, από τους οποίους εξαρτούν άμεσα οικονομικά συμφέροντα, ιδιαίτερα εν όψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, ενεργήσατε κατά τρόπο υποβολιμαίο και με απώτερο σκοπό την πρόκληση βλάβης στην αξιοπιστία της αναδόχου εταιρείας μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την συμμετοχή της και συνέπεια στην εκτέλεση δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων, αφού μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται και η φράση περί «ενδεχόμενης κερδοσκοπίας μας».

Επειδή η αήθης και αμετροεπής συμπεριφορά σας ανάρτησης στο διαδίκτυο του περιεχομένου του ως άνω εξωδίκου σας, πριν από την σ΄ εμάς επίδοση, επιβεβαιώνει τη σκέψη μας ότι αποβλέψατε σε καθυπόταξη της κοινής γνώμης, προεχόντως, αποκρύπτοντας από τους συμπολίτες μας γνωστά σ΄ εσάς γεγονότα, με υστερόβουλη επιδίωξη την παραπληροφόρηση αφ΄ενός, αφ΄ ετέρου δε την πρόκληση βλάβης στην εμπιστοσύνη του κοινού στην εταιρεία μας και στη δυνατότητά της ν΄ ανταπεξέρχεται εμπροθέσμως στις αναληφθείσες υποχρεώσεις της.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την εκτός των συναλλακτικών ηθών συμπεριφορά σας.

Σας προσκαλούμε να γνωστοποιήσετε δια των ιδίων μέσων και δια σχετικού εγγράφου ανακοινώσεως το περιεχόμενο της παρούσας στους πολίτες των Δήμων Κύμης – Αλιβερίου, ανακαλώντας όσα ψευδή και συκοφαντικά περιέχονται στην ως άνω εξώδικη Δήλωσή σας, άλλως και σε διαφορετική περίπτωση.

Σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στ΄ αρμόδια Ποινικά και Αστικά Δικαστήρια προς προάσπιση της αξιοπιστίας και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στην εταιρεία μας, ενώ θα διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία που θέλουμε υποστεί από την κακόβουλη προεκτεθείσα συμπεριφορά σας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον οποίο απευθύνεται και αυτούς που κοινοποιείται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεσή του επιδόσεως.

Χαλκίδα 11 Ιουν 2013

Για την Εξωδίκως Δηλούσα

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας