Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση για την προκαταβολή σύνταξης, στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους-λειτουργούς του Δημοσίου.
Δημόσιο: Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για την προκαταβολή της σύνταξης
Δημόσιο: Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για την προκαταβολή της σύνταξης

Η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως είναι η ακόλουθη:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους − λειτουργούς του Δημοσίου................................................... 1

Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φορολογικού ελέγχου............ 2

Ωράριο τροφοδοσίας Καταστημάτων (SUPER MARKETS) και των Υπεραγορών Λιανικού Εμπορίου (πολυκαταστήματα, αλυσίδες κατασ τημάτων)....... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 75302/0092

(1) Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους − λειτουργούς του Δημοσίου.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι− στικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω− δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).

5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

6. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης στους υπαλλήλους − λειτουργούς του Δημοσίου.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης

1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους − λειτουργούς του Δημοσίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Οι αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων γίνονται, μέσω της ΕΑΠ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο η προκαταβολή αναφέρεται και εφαρμόζο− νται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

4. Οι απορριφθείσες προκαταβολές συντάξεων, καταβάλλονται, μέσω της ΕΑΠ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14, της αρ. 2/37345/0004/ 4−6−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

5. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της προκαταβολής σύνταξης, κατά κατηγορία συνταξιούχων, βαρύνει τους οικείους ΚΑΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

1. Για το μήνα Ιούνιο 2013 (πρώτος μήνας της εφαρμογής της προκαταβολής σύνταξης) η προκαταβολή της σύνταξης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού (Ιούνιος 2013).

2. Επίσης για την καταβολή της προκαταβολής σύντα− ξης κατά τον ανωτέρω μήνα (Ιούνιος 2013) δεν λαμβάνονται υπόψη οι προθεσμίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007.

3. Για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης για τους μήνες από Ιούνιο 2013 μέχρι και Δεκέμβριο 2013, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. ε΄ του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 (Α 210).

Άρθρο 3

Έλεγχος καταβολής της προκαταβολής σύνταξης

Μετά την παρέλευση δύο μηνών από την προκαταβολή της σύνταξης, διενεργείται έλεγχος για το εάν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων ο υπηρεσιακός φάκελος που αφορά την κάθε προκαταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έλευση του φακέλου, ενημερώνεται η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού − Προσωπικού της οικείας Υπηρεσίας για το γεγονός αυτό και ο έλεγχος για την έλευση του φακέλου διενεργείται εφεξής ανά μήνα. Σε περίπτωση που δεν περιέλθει ο σχετικός φάκελος εντός δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού − Προσωπικού, παύει η διενέργεια της προκαταβολής σύνταξης, ενημερώνεται η κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή σύνταξης, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ταυτόχρονα επιβάλλονται σε κάθε εμπλεκόμενο οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αριθμ. ΠΟΛ 1124 (2) Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φο− ρολογικού ελέγχου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄−211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄−249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄−203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».

δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄−149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».

ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9−12−2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄− 1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργί− ας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».

στ) Του άρθρου 73 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄− 266).

ζ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄−210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄−2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες δια− τάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2443/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄− 265) και του άρθρου 55, παρ.12 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄180).

θ) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄− 259) «Οργανισμός Νο− μαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ι) Της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄−151) «Κύρωση του Κώδικα Φορο− λογίας Εισοδήματος».

ια) Του π.δ. 16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄−6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ − 2).

ιβ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

ιγ) Των άρθρων 18 και 55 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ − 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

ιδ) Των διατάξεων των παρ.1 και 7β του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

ιε) Της αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2187Β΄/29.11.2011) Α.Υ.Ο. «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Τάξεως», όπως ισχύει.

ιστ) Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253ΕΞ2011/20.9.2011 (Β΄2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ2011/21.9.2011 (Β΄2241), Δ6Α 1159129ΕΞ2011/21.11.2011 (Β΄2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (Β΄465), Δ6Α1130258ΕΞ2012/20.9.2012 (Β΄2552), Δ6Α 1144678ΕΞ2012/2012/19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ2013/23.1.2013 (Β΄22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ2013/12.3.2013 (Β΄567) περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

ιζ) Της ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2144Β΄/26.9.2011) «Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

ιη) Της ΠΟΛ.1217/21.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2367 Β΄/25.10.2011) «Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών».

ιθ) Της αριθ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 2012/13.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 22 Β΄/13.1.2012) Α.Υ.Ο.«Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)». κ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκα του του ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄145) και την αριθ. 188/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών

κα) Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (Φ.Ε.Κ. 342 Β΄/16.2.2012) Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ
Δημοφιλή σήμερα

Εντάχθηκε το έργο της δημοτικής αγοράς Χαλκίδας ύψους 3 εκ. ευρώ

Εντάχθηκε το έργο της δημοτικής αγοράς Χαλκίδας ύψους 3 εκ. ευρώ

10/12/2018
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 15 ...
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δώρισε απινιδωτή στον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δώρισε απινιδωτή στον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου

10/12/2018
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, συνεπής στη δέσμευσή του να θέτει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια, προχώρησε σε ...
Χριστουγεννιάτικη δράση για τα παιδιά στη Χαλκίδα

Χριστουγεννιάτικη δράση για τα παιδιά στη Χαλκίδα

10/12/2018
Ο σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας σε συνεργασία με την ομάδα φιλαναγνωσίας διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη δράση για τα παιδιά....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας