Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβαπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
Καλλιέργεια βαμβακιού
Καλλιέργεια βαμβακιού

ΣΤΟΧΟΣ
Η έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία των καλλιεργειών τους, μέχρι και το 60% της καρπόδεσης των βαμβακόφυτων..

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της ανθοφορίας-καρποφορίας, με σχηματισμένο το 50-60% των καρυδιών τους.

2. Οι πληθυσμοί των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων παρουσίασαν αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πράσινου σκουληκιού σε
καρποφόρα όργανα (άνθη, καρύδια).

3. Σύμφωνα με ενδείξεις, έχει αρχίσει η δεύτερη και πιο επικίνδυνη περίοδος προσβολής των βαμβακοφύτων από το πράσινο σκουλήκι. Η περίοδος αυτή θεωρείται ως ιδιαίτερα καταστροφική και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι: 1)
αφορά κυρίως την καταστροφή των αναπτυσσόμενων καρυδιών, 2) οι πληθυσμοί του εντόμου παρουσιάζονται συνήθως αυξημένοι και 3) σταδιακά μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα αναπλήρωσης των ζημιών σε καρποφόρα όργανα.

4. Οι συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων μέχρι τώρα δεν ήταν σημαντικές, με εξαίρεση την τοποθεσία Σταφίδα της Κοινότητας Ν. Πύργου. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε προσβολή ανθέων
(ροζέτες), ούτε διαπιστώθηκε η παρουσία προνυμφών σε καρποφόρα όργανα.

5. Δεν παρατηρήθηκαν άλλοι εντομολογικοί εχθροί, ούτε τετράνυχοι, σε πληθυσμούς ικανούς να προκαλέσουν ζημιές στην καλλιέργεια.

6. Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, ορισμένες βαμβακοφυτείες εμφανίζουν υπερβολική βλάστηση. Η κατάσταση αυτή είναι αρνητική για την πορεία της καλλιέργειας, διότι οδηγεί σε οψιμότητα της παραγωγής και αυξάνεται
κατά πολύ η πιθανότητα προσβολής της παραγωγής από εντομολογικούς εχθρούς και κυρίως από τα σκουλήκια πράσινο και ρόδινο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Πράσινο σκουλήκι.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, συνιστάται στους βαμβακοκαλλιεργητές να ελέγχουν τις βαμβακοφυτείες κάθε 3 μέρες και να επεμβαίνουν με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από 4 μικρές
προνύμφες (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) σε 100 φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) ή εναλλακτικά πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμισι (1,5) μέτρου επί της γραμμής.

Ο ψεκασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός όταν γίνεται νωρίς, δηλαδή σε νεαρές προνύμφες μήκους μέχρι ένα (1) εκατοστό. Συνεπώς, ο έγκαιρος ψεκασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού και για την αποφυγή ζημιών οικονομικής σημασίας.

Στην περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού, καλό είναι να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης. Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις των πεταλούδων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης. Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμό της δραστηριότητας των ακμαίων, καθώς και στον προσδιορισμό του χρόνου για τη διενέργεια ελέγχου ωοτοκίας ή ελέγχου προσβολής.

Οι ψεκασμοί καλό είναι να διενεργούνται βραδινές ώρες για την προστασία των μελισσών και διότι τα ακμαία του πράσινου σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Β. Ρόδινο σκουλήκι.

Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα φέρουν άνθη και καρύδια διαφόρων ηλικιών Οι προνύμφες του ρόδινου σκουληκιού προσβάλλουν τόσο τα άνθη, όσο και τα καρύδια. Η διαπίστωση της προσβολής στα άνθη είναι εύκολη, διότι τα προσβεβλημένα άνθη δεν ανοίγουν και σχηματίζουν τις χαρακτηριστικές ροζέτες. Αντιθέτως, οι προσβολές στα καρύδια σπανίως μπορούν να διακριθούν μακροσκοπικά (με το μάτι), διότι η οπή εισόδου της προνύμφης είναι μικροσκοπική και γρήγορα επουλώνεται.

Για τη διαπίστωση της παρουσίας προνυμφών του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται απαραιτήτως να διενεργούνται σε κάθε βαμβακοφυτεία προσεκτικοί επιτόπιοι έλεγχοι ανθέων και καρυδιών κάθε 3 μέρες.

Το όριο επέμβασης όσον αφορά την προσβολή στα άνθη είναι είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

Το όριο επέμβασης στα νεαρά καρύδια είναι πέντε ως οκτώ (5─8) προνύμφες μέσα σε καρύδια ηλικίας περίπου δύο ως τριών (2─3) εβδομάδων, σε τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο της φυτείας. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της προσβολής στα καρύδια απαιτεί απαραίτητα δειγματοληψία και προσεκτική εξέταση του εσωτερικού των καρυδιών με μεγεθυντικό φακό.

Ψεκασμοί εναντίον του ρόδινου σκουληκιού συνιστώνται μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των ανωτέρω ορίων. Επίσης, οι ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί μόνο όταν διενεργούνται έγκαιρα, δηλαδή πριν οι νεαρές προνύμφες του ρόδινου εισχωρήσουν μέσα στο καρύδι. Η θανάτωση των προνυμφών που προλαβαίνουν να μπουν στο καρύδι είναι πρακτικά αδύνατη και συνεπώς η καταστροφή του καρυδιού είναι βέβαιη.

Γ. Τετράνυχοι.

Για την αντιμετώπιση των τετρανύχων και στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, συνιστάται η χρήση εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο ψεκασμού, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαβροχή των φυτών, διότι τα ακάρεα συνήθως δραστηριοποιούνται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και προστατεύονται επαρκώς. Επίσης, καλό είναι να γίνεται εναλλαγή ακαρεοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Δ. Ρυθμιστές ανάπτυξη.

Συστήνεται η άμεση εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών με εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία mepiquat chloride, σε δύο (2) εφαρμογές και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.

2. Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασμοί, καταστρέφουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την έξαρση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των
εχθρών στις δραστικές ουσίες.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

4. Σας υπενθυμίζουμε σε κάθε περίπτωση εφαρμογής να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας που αφορούν την χρήση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής κ.α. Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα, διότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α΄) ".....όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις".

5. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α . ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Δημοφιλή σήμερα

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

15/2/2019
Το 30ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσποδνίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και ποτών ...
Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

18/2/2019
Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Μακρυχωρίου-Μανίκια για λόγους ασφαλείας....
Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Χαλκίδος

Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Χαλκίδος

16/2/2019
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας