Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημαρχείου (Φαρμακίδου 15α) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων. Η συνεδρίαση αφορά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερησίας διάταξης.
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικό Συμβούλιο

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ψήφισμα υπέρ των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης

2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/20013 απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΑΔΚΕ περί τροποποίησης ΟΕΥ. Εισηγητής: Βασίλης Καθαροσπόρης (Αντιδήμαρχος)

3. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 50/2013 απόφασης του ΔΣ της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά στη ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ
Εισηγητής: Παναγιώτης Αναστασιάδης (Πρόεδρος ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ)

4. Περί γνωμοδότησης μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων. Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΣΕΜΠΕΔΧ)

5. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι οχτάμηνης διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012

6. Περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στον ΟΕΥ του Δήμου. Εισηγητής θεμάτων Νο 5-6: Δημήτρης Σέρρας (Δημοτικός Σύμβουλος)

7. Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Μουσικού Σχολείου στη Χαλκίδα. (εξ αναβολής)

8. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 110/2013 του ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά στην 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικον. έτους 2013. Εισηγήτρια: Λίλιαν Ζλακώνη (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΑΠΠΕΧ)

9. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 89/2013 του ΔΣ του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του ΔΟΠΠΑΧ οικον. έτους 2013

10. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 73/2013 του ΔΣ του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά στη μείωση τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς. Εισηγήτρια θεμάτων Νο 9-10: Τασούλα Ψυχογιού-Μακαρόνα (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΠΠΑΧ)

11. Περί έγκρισης τροποποίησης Σύμβασης Υδροληψίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΔΕΥΑΧ για την Υδροδότηση του Δήμου με δύο παροχές αδιύλιστου νερού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

14. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης. Εισηγητής θεμάτων Νο 12-14: Φάνης Σπανός(Αντιδήμαρχος)

15. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας. Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Δημοτικός Σύμβουλος)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

16. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 174/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κατασκευή πεζοδρομίων)

17. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 184/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18. Περί γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της βιομηχανίας ανακύκλωσης πλαστικών υλών «Plastic City AE» (πρώην «Ravago–Plastics Ελλάς ΑΒΕΕ»)  στα διοικητικά όρια ΔΕ  Ν. Αρτάκης (απόφαση ΕΠΖ 167/13) / (εξ αναβολής). Εισηγητής: Φάνης Σπανός(Αντιδήμαρχος)

19. Περί Τροποποίησης της ΑΔΣ 207/2012 σε ότι αφορά στον Υπεύθυνο Έργου με τίτλο «Βελτίωση - Κατασκευή Οδού Αθ. Διάκου», που έχει ενταχθεί στο εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) του Δήμου ΧΧαλκιδέων και συγχρηματοδοτείται από το Ενιαίο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας–Ηπείρου 2007 – 2013» στον Άξονα Προτεραιότητας «05 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας»

20. Περί Αποδοχής, της με ΑΠ 7091/12-12-2013 Απόφασης Προέδρου ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε., ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Xαλκιδέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων» με Κωδ. MIS 464804, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας–Ηπείρου» και δέσμευσης υλοποίησής της από τον Δήμο Χαλκιδέων

21. Περί έγκρισης  3οu ΑΠΕ του έργου «Επισκευή, Συντήρηση και Μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο κτηρίου Βοιωτικής ακτής επί της λεωφ. Μακαρίου»

22. Περί επικαιροποίησης της υπ. αριθμ. 73/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Νέας Αρτάκης που αφορά στην τροποποίηση στα ΟΤ 1000-93Α-94Α-98Α Σχεδίου Πόλεως Ν. Αρτάκης

23. Περί παράτασης προθεσμίας της Γεωλογικής Μελέτης περιοχής οδού Ηφαίστου. Εισηγητής θεμάτων Νο 22-23: Φάνης Σπανός(Αντιδήμαρχος)

24. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατειών στο ΤΔ Λουκισίων»

25. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Αναπλάσεις πλατειών στο ΤΔ Δροσιάς»

26. Περί γνωμοδότησης ολοκλήρωσης ενεργειών  για την νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση Παραλία Αυλίδας ΔΚ Παραλίας Αυλίδας ΔΕ Αυλίδας

27. Περί έγκρισης της οριακής προθεσμίας του χρόνου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση εισόδου πόλης (ΟΤ 439Β)

28. Περί έγκρισης διάλυσης της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ερέτριας και του Δήμου Χαλκιδέων

29. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ν. Λαμψάκου»

ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
30. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου  για την Επιτροπή Παραλαβής Έργων έτους 2014

31. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου Δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2014

32. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων και Λιπαντικών.

33. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων

34. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού

35. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Υλικών που ενσωματώνονται σε έργα & συντηρήσεις

36. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εισήγησης Αναθέσεων για τη Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων

37. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Μέσων Ατομικής Προστασίας

38. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Υλικών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

39. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ που δεν εμπίπτουν σε διαγωνισμό έτους 2014

40. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εισήγησης Αναθέσεων Προμηθειών – Εργασιών Αρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014

41.  Περί ορισμού μελών Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41 ευρώ έτους 2014.

42. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών, λοιπών Επισκευών, που δεν εμπίπτουν σε διαγωνισμό έτους 2014

43. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Ελαστικών έτους 2014

44. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Μηχανημάτων & Οχημάτων έτους 2014

45. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής γραφικής ύλης & λοιπών Υλικών Γραφείου καθώς και φωτοτυπικού και χημικού χαρτιού και της προμήθειας Υλικών Μηχανογράφησης & Πολλαπλών Εκτυπώσεων έτους 2014

46. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Φυτικού Υλικού σύμφωνα με διατάξεις άρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014.

47. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής μπλοκ, Εντύπων, φακέλων και σφραγίδων, σύμφωνα με διατάξεις άρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014.

48. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Προκατασκευασμένων Αιθουσών

49. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Αρδευτικού Υλικού

50. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών Πρασίνου Γεωτεχνικής Υπηρεσίας

51. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Προκαταρκτικής Μελέτης
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας