Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την 3η (τακτική) συνεδρίαση του θα πραγματοποιήσει στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τ΄ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.
Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 2ο:. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές
αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.

ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α και β και τα ΝΠΙ" της Αυτοδιοίκησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.

ΘΕΜΑ 4ο: Παραπομπή θέματος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για λήψη
απόφασης.σε σχεση με τα ζητήματα των αναπτυξιακών και λοιπών ανωνύμων
εταιρειών Π.Ε. Ευρυτανίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύμιος Καραiσκος

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας για την σύσταση Επιτροπών
Αμπελοοινικών θεμάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφ. Αγρ.Οικον. & Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος

ΘΕΜΑ 6ο: Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Ευβοίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Βουρδάνος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9,
παρ 7 του Ν. 2881/2001 περί ανέλκυσης , απομάκρυνσης η εξουδετέρωσης
ναυαγίων η πλοίων των Υπολιμεναρχείων Ιτέας και Γαλαξειδίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή

ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση για την τοποθέτηση πωλητών σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2006
όπως ισχύει

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Ευγενία Οικονόμου

ΘΕΜΑ 9ο:Ένταξη νέου έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 10ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων & μελετών των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ 409 & ΣΑΜ 009 της ΠΕ Φωκίδας , της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ
056/8 και ΣΑΝΑ 011/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση: Α. τροποποίησης προϋπολογισμών μελετών της ΣΑΜΠ 766
Β. τροποποίησης τίτλου μελέτης ΣΑΜΠ 766 Γ. τροποποίησης προϋπολογισμών έργων της ΣΑΕΠ 766 και Δ. προέγκρισης πιστώσεων έργων της ΣΑΕΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και πιστώσεων του έργου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ", που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα "ημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. (Ε.Φ. 01071 ΚΑΙ Κ.Α.Ε. 9779)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση της αριθμ. 12/29-01-2014 (Α"Α: ΒΙΡ"7ΛΗ-ΟΥ7) απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου και Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης
για την εκτέλεση του έργου "Λειτουργία Ανοικού Κολυμβητηρίου του ΤΕΙ" , που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. (Ε.Φ.
01071 και Κ.Α.Ε. 9779)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 15Ο : Τροποποίηση πιστώσεων του έργου "Συμπληρωματικές εργασίες για
την αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Μαλεσίνας σε Παιδικό Σταθμό", που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16Ο : Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:
"Συμπληρωματικές εργασίες για την αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο της Δ.Κ.
Μαλεσίνας σε Παιδικό Σταθμό", που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 18Ο :Έγκριση απολογισμού της Π.Ε.Λ. έτους 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ. κ. Ιωάννης Γρανίτσας

ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Π.Ε.Λ. έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ. κ. Ιωάννης Γρανίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας