Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η 4η(τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.30 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8).
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Η συνεδρίαση αφορά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της  Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας «∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης για τη στήριξη λειτουργίας του ΓΙΑΤΖΕΙΟΥ –ΚΟΡ∆ΩΝΕΙΟΥ Πνευµατικού Κέντρου Άµφισσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του ∆ήµου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Βοιωτίας κ.Γεώργιος Μουλκιώτης.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της αριθµ.206/Πρακτικό 17/21-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας : «Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας» (συµπληρώθηκε και διορθώθηκε µε την αριθµ.131/Πρακτικό 8/27-6-
2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Ευγενία Οικονόµου.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές ∆ήµου Μώλου – Αγ.Κων/νου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Ευγενία Οικονόµου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), έτους 2014, της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ466 (Πρόγραµµα Πυρόπληκτων Περιοχών Στερεάς Ελλάδας).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Εύβοιας, Π.Ε.Φθιώτιδας και Π.Ε.Φωκίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε.κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις ∆ιαφόρων Φορέων, έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Εύβοιας, Π.Ε.Φθιώτιδας και Π.Ε.Φωκίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Σ.Α.Ε.047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 11ο: Κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8, ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΝΑ 011/3, ΣΑΝΑ 045/3, ΣΑΜΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΜΠ 766, ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜΠ
066 και ΣΑΕΠ 166.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων και σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.∆..∆.µε την επωνυµία «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Λεβαδέων (Α.Π.Ο.∆Η.Λ.), για την υλοποίηση του έργου: « ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας (πιστώσεις ΚΑΠ από ΣΑΕΠ 066).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση όρων και σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία « ΕΡΙΒΟΛΩΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ.» µε στόχο την διενέργεια της αθλητικής εκδήλωσης : «Lamia Run Festival, αγώνων δρόµου σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον µε τίτλο «Lamia City Trail» από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΚΑΕ9779.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισµός τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους στην επιτροπή Ενστάσεων Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν παρεµβάσεις ∆ηµοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράµµατος Leader.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ .Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) από πιστώσεις ΣΑΕΠ 066, έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρηµατοδότησης νέου υποέργου στα πλαίσια του έργου της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τίτλο « Ο∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-∆ΑΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α.ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και ΚΑ 2009ΕΠ76600006».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρηµατοδότησης ενός νέου υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» µε κωδικό 2012ΕΠ06600000 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τακτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τόκων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης (Ε.Π.∆.) και του Τεχνικού
Προγράµµατος, έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
Δημοφιλή σήμερα

Εγκαίνια νέου καταστήματος Sugarfree στη Χαλκίδα

Εγκαίνια νέου καταστήματος Sugarfree στη Χαλκίδα

13/10/2017
Η γνωστή ελληνική εταιρεία Sugarfree σας προσκαλεί στο νέο της κατάστημα στην Χαλκίδα, Αβάντων 20 σε ένα fashion street event....
Νίκη με 3 - 0 για τον ΑΟ Χαλκίς με τον Ερμή Κυβερίου στην Χαλκίδα

Νίκη με 3 - 0 για τον ΑΟ Χαλκίς με τον Ερμή Κυβερίου στην Χαλκίδα

22/10/2017
Πρώτη εντός έδρας νίκη για τον ΑΟ Χαλκίδας και τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής....
Νέα δημοτική πολιτική παράταξη στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Νέα δημοτική πολιτική παράταξη στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

20/10/2017
Μια Ομάδα Πολιτών του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας νέας ανεξάρτητης, Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο Κύμης-Αλ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
Ιχθυοπωλείο Νικόλας - Χαλκίδα

Αρχή της σελίδας