Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η 4η(τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.30 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8).
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Η συνεδρίαση αφορά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της  Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας «∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης για τη στήριξη λειτουργίας του ΓΙΑΤΖΕΙΟΥ –ΚΟΡ∆ΩΝΕΙΟΥ Πνευµατικού Κέντρου Άµφισσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του ∆ήµου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Βοιωτίας κ.Γεώργιος Μουλκιώτης.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της αριθµ.206/Πρακτικό 17/21-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας : «Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας» (συµπληρώθηκε και διορθώθηκε µε την αριθµ.131/Πρακτικό 8/27-6-
2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Ευγενία Οικονόµου.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές ∆ήµου Μώλου – Αγ.Κων/νου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ. Ευγενία Οικονόµου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), έτους 2014, της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ466 (Πρόγραµµα Πυρόπληκτων Περιοχών Στερεάς Ελλάδας).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Εύβοιας, Π.Ε.Φθιώτιδας και Π.Ε.Φωκίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε.κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις ∆ιαφόρων Φορέων, έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Εύβοιας, Π.Ε.Φθιώτιδας και Π.Ε.Φωκίδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Σ.Α.Ε.047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 11ο: Κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8, ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΝΑ 011/3, ΣΑΝΑ 045/3, ΣΑΜΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΜΠ 766, ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜΠ
066 και ΣΑΕΠ 166.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων και σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.∆..∆.µε την επωνυµία «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Λεβαδέων (Α.Π.Ο.∆Η.Λ.), για την υλοποίηση του έργου: « ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας (πιστώσεις ΚΑΠ από ΣΑΕΠ 066).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση όρων και σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία « ΕΡΙΒΟΛΩΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ.» µε στόχο την διενέργεια της αθλητικής εκδήλωσης : «Lamia Run Festival, αγώνων δρόµου σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον µε τίτλο «Lamia City Trail» από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΚΑΕ9779.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισµός τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους στην επιτροπή Ενστάσεων Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν παρεµβάσεις ∆ηµοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράµµατος Leader.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ .Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) από πιστώσεις ΣΑΕΠ 066, έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρηµατοδότησης νέου υποέργου στα πλαίσια του έργου της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τίτλο « Ο∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-∆ΑΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α.ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και ΚΑ 2009ΕΠ76600006».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρηµατοδότησης ενός νέου υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» µε κωδικό 2012ΕΠ06600000 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τακτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τόκων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης (Ε.Π.∆.) και του Τεχνικού
Προγράµµατος, έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
Δημοφιλή σήμερα

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

20/04/2018
Ο νομός Εύβοιας και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα παρουσιάστηκαν σε αφιέρωμα της εκπομπής του STAR Channel «Γυρίσματα στην...
Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

19/04/2018
Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, όλα τα εμπορικά καταστήματα, στην Χαλκίδα...
Β.Αποστόλου: Αύξηση των εξαγωγών στη μεγάλη αγορά της Ινδίας επιδιώκει η χώρα μας

Β.Αποστόλου: Αύξηση των εξαγωγών στη μεγάλη αγορά της Ινδίας επιδιώκει η χώρα μας

19/04/2018
Η ανάγκη επικαιροποίησης του μνημονίου συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες παλα...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας