Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Επιστολή με την οποία ζητούν την παραχώρηση του κτιριακού συγκροτήματος ΚΕΓΕ στη Νέα Αρτάκη, απέστειλαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας Φάνης Σπανός.
Κώστας Μπακογιάννης και Φάνης Σπανός
Κώστας Μπακογιάννης και Φάνης Σπανός
Κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της με Α.Π. 85060/1009/22-06-2015 επιστολής μας, επανερχόμαστε για να σας θέσουμε εκ νέου το ζήτημα έγκρισης παραχώρησης του κτιριακού συγκροτήματος ΚΕΓΕ στη Νέα Αρτάκη, προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είτε προς άλλο αρμόδιο φορέα, όπως το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την ίδρυση δημόσιας σχολής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες του αγροκτηνοτροφικού τομέα. 

Καίτοι είστε άριστος γνώστης των αντικειμενικών ωφελειών από μια τέτοια δράση, παρατίθεται ακολούθως σχετική τεκμηρίωση.  

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας στη Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στις περιοχές της Χαλκίδας, του Σχηματαρίου και της Θήβας (χοίροι, πτηνά, πρόβατα). Η περιοχή της Χαλκίδας διαθέτει περισσότερες από 3,000 χοιρομητέρες και υπολογίζεται ότι περισσότερες από 2,000 χοιρομητέρες εκτρέφονται στις γύρω περιοχές Ευβοίας και Βοιωτίας. Ο πληθυσμός των προβάτων επίσης υπερβαίνει τις 700,000 ζώα, αλλά ταυτόχρονα υστερεί σε παραγωγικότητα γάλακτος σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Η κλάδος της πτηνοτροφίας παραδοσιακά βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και οργάνωση. Στη Στερεά Ελλάδα παράγεται περισσότερο από το 35% του ορνίθειου κρέατος, αλλά και ένας πολύ σημαντικός αριθμός βρώσιμων αυγών, αλλά και αναπαραγωγής. Επίσης μικρότερες οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την περιφέρεια. 

Η φυτική παραγωγή της Στερεάς Ελλάδας επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, αφού παράγει και τροφοδοτεί όλη την περιοχή της Αττικής και όχι μόνο με φρέσκα αγροτικά προϊόντα. Οι περιοχές της Εύβοιας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας παραδοσιακά παράγουν ποικιλία αγροτικών προϊόντων, απασχολώντας πολλούς γεωργούς και καλλιεργώντας χιλιάδες στρέμματα γης. 

Παράλληλα ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της εθνικής οικονομίας, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τα πλεονεκτήματα του πολλά (εμπειρία δεκαετιών και υψηλή τεχνογνωσία παραγωγής, σαφής προτίμηση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού, ύπαρξη σύγχρονων εγκαταστάσεων, καθετοποίηση κλπ) που δυστυχώς αντισταθμίζονται από αρκετά μειονεκτήματα (αδυναμία ανταγωνισμού, αυξημένο κόστος παραγωγής, τρόπος διάρθρωσης της εμπορίας). Σημαντικά, αν όχι τα σημαντικότερα, προβλήματα επίσης αποτελούν

1) η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού όπου το προσωπικό που εργάζεται στις εκμεταλλεύσεις έχει “εμπειρικού” ή εως και καμία τύπου εκπαίδευση και κατάρτιση, με κύριους απασχολούμενους ανειδίκευτο αλλοδαπό προσωπικό και 

2) οι δυσκολίες στη "διάδοχη κατάσταση" της ιδιοκτησίας των γεωργικών - κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε σχετική κατάρτιση και εκπαίδευση (π.χ. ζωοτεχνική, οικονομική κτλ) προκειμένου να ανταπεξέρχεται κάθε φορά στις σύγχρονες προκλήσεις της παραγωγής και του ανταγωνισμού, που επηρεάζονται από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. 

Από τη σύγκριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ Ελλάδος και των γεωργικά αναπτυγμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι η χώρας μας υστερεί ως προς ορισμένους βασικούς τεχνικοοικονομικούς συντελεστές. Επίσης, στις αδυναμίες του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα συμπεριλαμβάνεται το μικρό ποσοστό απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία η ίδρυση και η λειτουργία ενός Καινοτόμου Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό 

1)την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων σπουδαστών, καθώς και των υπευθύνων και εργαζομένων στις επιχειρήσεις, τόσο στις εγκαταστάσεις του κέντρου ή σε συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. πανεπιστημιακές κλινικές) και γεωργικές - κτηνοτροφικές επιχειρήσεις ή ακόμη και με την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από απόσταση (e-learning programmes, παραγωγή εκπαιδευτικού έντυπου υλικού κτλ), παρέχοντας πιστοποιητικά παρακολούθησης με ειδικότητες πχ «Τεχνίτης Κτηνοτροφίας», «Υπεύθυνος Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης», «Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής». 

2)την δια βίου εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων (π.χ. κτηνιάτρων, ζωοτεχνών) τόσο στις εγκαταστάσεις του κέντρου ή σε συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. πανεπιστημιακές κλινικές) και επιχειρήσεις ή ακόμη και με την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από απόστασης (e-learning programmes, παραγωγή εκπαιδευτικού έντυπου υλικού κτλ), παρέχοντας πιστοποιητικά παρακολούθησης.

3)την πρακτική εκπαίδευση των νέων επιστημόνων, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κτηνοτροφία – φυτική παραγωγή (π.χ. 5ετείς φοιτητές Κτηνιατρικής Σχολής ή/και Γεωπονικής Σχολής ή τελειόφοιτοι φοιτητές των ΤΕΙ Ζωϊκής Παραγωγής, απόφοιτοι των Σχολών αυτών κτλ). Το ινστιτούτο θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σπουδαστές από το εξωτερικό για μικρής διάρκειας εκπαίδευση – ειδίκευση. 

4)την έρευνα σε πεδία της πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. δοκιμές αποτελεσματικότητας και οικονομικότητας εμπορικών σκευασμάτων με τη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, την διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών για νοσήματα οικονομικού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων διατροφής, κτλ)

5)την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (π.χ. κτηνιατρικές υπηρεσίες, εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, κατάρτιση σιτηρεσίων, οικονομοτεχνικές μελέτες κτλ) σε πιθανή συνεργασία με φορείς του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. (π.χ. Κτηνιατρικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλώσεων Χαλκίδας) ή άλλων αρμόδιων φορέων. 

6)την συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού, που διαθέτουν υψηλού βαθμού εμπειρία και τεχνογνωσία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής κτηνοτροφίας – φυτικής παραγωγής, ενσωματώνοντας καινοτομίες και νέες γνώσεις.

7)τη συνεχή ενημέρωση των επιχειρηματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κτηνοτροφίας – φυτικής παραγωγής, με τη διοργάνωση ημερίδων, την κατασκευή εξειδικευμένης ιστοσελίδας κ.α.

Η Εύβοια και ειδικότερα η Νέα Αρτάκη προσφέρεται για την ίδρυση και την λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου για τους εξής λόγους:

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η περιοχή της Χαλκίδας παρουσιάζει σημαντικά αναπτυγμένη χοιροτροφία – πτηνοτροφία – προβατοτροφία. Η πλειοψηφία των εκτροφών είναι μεγάλης δυναμικότητας και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

Γεωγραφικά, η Νέα Αρτάκη βρίσκεται στο κέντρο ή πλησίον των περιοχών που παρουσιάζουν αξιόλογη κτηνοτροφία – φυτική παραγωγή και η ύπαρξη ενός εξειδικευμένου κέντρου θα διευκόλυνε την υποστήριξη και των υπόλοιπων περιοχών.

Επίσης, η Νέα Αρτάκη βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Γεωπονική Σχολή Ζωϊκής Παραγωγής στην Αθήνα. 

Στη Νέα Αρτάκη εδρεύει το ΚΕΓΕ – Δήμητρα του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. το οποίο διαθέτει ιδιόκτητο χώρο 10 στρεμμάτων και κτήριο 1,000 τμ. Το συγκεκριμένο κέντρο υπολειτουργεί και θα ήταν ιδανικό να διατεθεί για την άμεση ίδρυση του προτεινόμενου ινστιτούτου. 

Στη διάθεση του ινστιτούτου μπορούν να διατεθούν άμεσα 150 στρέμματα για τη χρήση και διδασκαλία των αναγκών εκπαίδευσης της φυτικής παραγωγής και 3 κτηνοτροφικές μονάδες των 1,000 τμ η καθεμία, προσφορά εντόπιας χοιροτροφικής επιχείρησης. 

Η συνεργασία των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των περιοχών Εύβοιας – Βοιωτίας θεωρείται εξασφαλισμένη, τη στιγμή που η ίδρυση ενός τέτοιου ινστιτούτου αποτελεί μακροχρόνια απαίτηση των επιχειρήσεων. 

Προσδοκώντας στη θετική σας απόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.Δημοφιλή σήμερα

Παράπονα Λυκείου Αρτάκης για τους Σχολικούς Αγώνες

Παράπονα Λυκείου Αρτάκης για τους Σχολικούς Αγώνες

22/3/2019
Ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Λυκείου Νέας Αρτάκης, Νικόλαος Βήττας, κάνει λόγο για παράπονα που έχουν για την συμπεριφορά και την απο...
Φιλανθρωπική συναυλία από την χορωδία CANTUS Χαλκίδας

Φιλανθρωπική συναυλία από την χορωδία CANTUS Χαλκίδας

22/3/2019
Την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου Χαλκίδος θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική συναυλία από την χορωδία CA...
Στην περιοχή του Δοκού κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Χαλκιδέων

Στην περιοχή του Δοκού κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Χαλκιδέων

21/3/2019
Στην περιοχή του Δοκού την Τετάρτη 20 Μαρτίου κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Χαλκιδέων με επικεφαλή τον υποψήφιο Δήμαρχο ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Photo Gallery

3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας