Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Στο Πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ) εντάχθηκαν το 1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ Χαλκίδας.
2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί συνολικά μόνο σε εννέα 9 Επαγγελματικά Λύκεια από όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και η πόλη της Χαλκίδας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που θα συμμετέχει με δύο σχολεία, καθώς για την επιλογή αυτή συνεκτιμήθηκε η μέχρι τώρα συμμετοχή και υλοποίηση διαφόρων καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και των μαθητών τους μέσα από ένα πλέγμα ψυχοκοινωνικών, γνωστικών και παιδαγωγικών δράσεων. 

Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί είναι: 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. Δάφνης 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. Καισαριανής 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. Δραπετσώνας
• 3ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου 
• 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Αγίων Αναργύρων
• 1ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας 
• 2ο ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας 
• ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” - ΜΝΑΕ σχεδιάστηκε με στόχο την υποστήριξη των ΕΠΑΛ, ώστε να προσφέρουν σ’ όλους τους μαθητές τους ευκαιρίες για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων τους. Να δημιουργηθεί σε κάθε ΕΠΑΛ μια κοινότητα μάθησης που θα ενθαρρύνει τη  συμμετοχική - ενεργητική προσέγγιση της γνώσης, την αναζήτηση νοήματος σε όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργασιών καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών, προς την κατεύθυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Η βασική προσέγγιση θα έχει χαρακτηριστικά μιας  θεσμικής παρέμβασης  που θα αξιοποιήσει, ωστόσο την εμπειρία του σχολείου ( bottom-up μεθοδολογία). Το πιλοτικό πρόγραμμα υποστηρίζει τον πειραματισμό, στο βαθμό που προσφέρει μεν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα επιλογής καλών πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε σχολεία, αλλά συγχρόνως ενθαρρύνει το σχεδιασμό πρωτότυπων λύσεων, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων κάθε σχολείου και των χρονικών περιορισμών των εκπαιδευτικών του. 

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί  κυρίως στην υποστήριξη των μαθητών Α΄ τάξης (τάξη μετάβασης).

Προβλεπόμενες δράσεις Πιλοτικού Προγράμματος

1.Συνεχής και συντονισμένη παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών της  Α΄ τάξης. Το κάθε σχολείο θα επιλέξει και θα υλοποιήσει δράσεις για τη συστηματική αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των νεοεισερχόμενων μαθητών της Α΄ τάξης, καθώς επίσης και για την υποστήριξή τους (σύστημα υποδοχής μαθητών, συμβούλια τάξης, θεσμός συμβούλου καθηγητή κλπ). 

2.Εναλλακτική διδασκαλία για την ενίσχυση των μαθητών της Α΄ τάξης  στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με την πρόσληψη  δεύτερου εκπαιδευτικού στα  συγκεκριμένα μαθήματα. 

3.Δράσεις βελτίωσης του κλίματος του σχολείου. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: αξιοποίηση καλών πρακτικών σε θέματα ενίσχυσης των σχέσεων στη σχολική κοινότητα, ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας, ήπιας αντιμετώπισης σχολικών συγκρούσεων, ενίσχυσης δικτύων αλληλεγγύης των μαθητών, αναβάθμισης του σχολικού χώρου, σύνδεσης με την τοπική κοινωνία κ. ά..

Μέτρα υποστήριξης σχολείων για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος

•Πρόσληψη Ψυχολόγων - Δημιουργία και ενίσχυση δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑΛ από ψυχολόγους και υφιστάμενες Ψυχοκοινωνικές δομές, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του σχολικού κλίματος και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
•Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών στη βάση ενεργητικών, συμμετοχικών και βιωματικών μεθόδων. 
•Επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
•Ανάπτυξη δικτύων εκπαιδευτικών και σχολείων με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, την ανάπτυξη διαλόγου, τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών και άλλων πειραματισμών, την προώθηση επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών στα άλλα σχολεία του δικτύου
•Εγκατάσταση ή βελτίωση  υποδομών σχετικών με διαδικτυακή επικοινωνία – τηλεδιασκέψεις και τηλεκπαίδευση ώστε, μεταξύ άλλων, να παρέχεται μια αίσθηση ασφάλειας, ότι το σχολείο “δεν είναι μόνο του” αλλά μπορεί συνεχώς να αναζητεί βοήθεια, από την Επιστημονική Επιτροπή, τις υποστηρικτικές δομές, τα υπόλοιπα σχολεία, από κοινότητες γνώσης κλπ  
•Διαμορφωτική αξιολόγηση του Προγράμματος (κατά την εξέλιξη του) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς – συν-ερευνητές, με δυνατότητα αναδιαμόρφωσης – αναπροσαρμογής στα δεδομένα του κάθε σχολείου 
•Σταδιακή δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources – OER) καθώς και αξιοποίηση  υπάρχοντος για τα μαθήματα Α΄ τάξης στο πλαίσιο της ενίσχυσης  εναλλακτικών μαθησιακών προσεγγίσεων (Διαθεματικών, σύνδεσης με τα υπόλοιπα μαθήματα, καθώς και  προσεγγίσεων τύπου STEM, STEAM, Engineering design κλπ.) 
•Ενίσχυση σχεδίων δράσης - σύνδεσης με την τοπική κοινωνία και συνεργασίας με την ευρύτερη εκπαιδευτική και  επιστημονική κοινότητα. 
Στους χώρους των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων αναδύεται ιδιαίτερη καινοτομία και δημιουργικότητα, η οποία όμως παραμένει σε σημαντικό βαθμό αφανής. Τα σχέδια δράσης επιδιώκουν να αναδείξουν το έργο αυτό, συμβάλλοντας παράλληλα  στην ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη των πολύπλευρων ταλέντων μαθητών και εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, το πιλοτικό πρόγραμμα καθιστά τους συμμετέχοντες συν-ερευνητές και μελλοντικούς πολλαπλασιαστές καλών πρακτικών, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης όλων των ΕΠΑΛ κατά την καθολική εφαρμογή του Προγράμματος, από το σχολικό έτος 2018-19. 

Ενδεικτικοί άξονες σχεδίων δράσης

•Ανάπτυξη δράσεων ανοίγματος στην κοινότητα, στο πλαίσιο μαθημάτων και σχολικών δραστηριοτήτων (παρουσιάσεις εργασιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεργασίες με πολιτιστικούς και άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας κ.ά.)
•Ευαισθητοποίηση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών σε θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια (πχ λειτουργία Σχολών Γονέων, λειτουργία ομάδων φιλαναγνωσίας γονέων κ. ά.)
•Εξοικείωση των μαθητών με διεργασίες και διαδικασίες της τοπικής κοινωνίας και της εργασίας 
•Συνεργασία με καλλιτέχνες ή έμπειρους τεχνίτες καθώς και ενεργοποίηση εθελοντών, αν κριθεί σκόπιμο – υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης του Σχολείου. 
•Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ. ά.)
•Επιλογή και Ανάληψη δράσεων, οι οποίες προτείνονται ως καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Κάθε πιλοτικό σχολείο θα ενισχυθεί με ένα ποσόν της τάξης των 2.000 ευρώ για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του

Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Κατά τους επόμενους μήνες πραγματοποιούνται σεμινάρια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εξειδίκευσης για όλα τα πιλοτικά σχολεία με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολείων.

Τα πρώτα σεμινάρια ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν με ενδοσχολικές συναντήσεις για το σύνολο των εκπαιδευτικών του 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

•1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 10:00, στην Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας

•2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 10:00, στην αίθουσα προβολών του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας
Δημοφιλή σήμερα

Πώς θα φορέσεις και φέτος το κολάν, εκτός γυμναστηρίου!

Πώς θα φορέσεις και φέτος το κολάν, εκτός γυμναστηρίου!

25/9/2018
Πριν λίγα χρόνια, τα αθλητικά ρούχα είχαν θέση μόνο στο γυμναστήριο. Η Sugarfree άλλαξε τα δεδομένα!...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Αρχή της σελίδας