Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
Κριεζά
Κριεζά
Προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους  στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κύμης- Αλιβερίου».

2. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2019. 

3. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

4. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών, τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της δήλωσης διακοπής εργασιών για το έργο «Αναβάθμιση παζαριού Αυλωναρίου».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου : «Συντήρηση-Βελτίωση Οδοποιίας Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Τ.Κ Γαβαλά Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Νομού Ευβοίας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Τ.Κ Γαβαλά Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Νομού Ευβοίας». Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

10. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της υπ΄αριθ. 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης του ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ στην υπ.  αριθμ. 2225/14-01-2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV, της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

11. Λήψη απόφασης περί «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 2225/14-01-2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV, της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Ζαράκων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

13. Λήψη απόφασης περί έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2019 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση υποδομών αναψυχής Δήμου (κατασκευή παιδικών χαρών)».

14.  Λήψη απόφασης περί  «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 173/17-08-2018 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για  την υποβολή αιτήματος  ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ) 2014-2020 στο τοπικό Πρόγραμμα (CLLD/LEADER) στην περιοχή Ν. Ευβοίας και Σκύρου στο Μέτρο 19 : «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» στο Υπομέτρο 19.2 : «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα» Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» Υποδράση 19.2.4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).»

15.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 9/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, με θέμα: «Έγκριση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2018».

16.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 1/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου»,  με θέμα: «Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2019».

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 3/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου»,  με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το Α΄ τρίμηνο».

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 4/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου»,  με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το Β΄ τρίμηνο».

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 5/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου»,  με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το Γ΄ τρίμηνο».

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 6/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου»,  με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το Δ΄ τρίμηνο». 

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 7/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου»,  με θέμα: «Τροποποίηση καταστατικού».

22. Λήψη απόφασης περί έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην διενέργεια εκδηλώσεων στην μνήμη του Γ.  Ν. Παπανικολάου.

23. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου.

24.  Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθ. 17/2019 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση χρονικής ισχύος σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)».

25.  Λήψη απόφασης περί έκδοσης βεβαίωσης εντός της ζώνης των 800,00 μ. (Σπανού Κων/νου, Παππά Ζαχαρούλας, Ματτά Γεώργιου).Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας