Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Ζεμπίλης Θανάσης, όρισε με απόφασή του, τους θεματικούς και τους κατά δημοτική ενότητα Αντιδημάρχους, προσδιορίζοντας και τις επιμέρους αρμοδιότητές τους. Δεν υπήρξαν εκπλήξεις ως προς την επιλογή των προσώπων και των αρμοδιοτήτων.
Θ.Ζεμπίλης
Θ.Ζεμπίλης

Οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:

1) ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: «Αναπληρωτής Δήμαρχος - αρμόδιος για την Δημοτική ενότητα Ληλαντίων»
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ληλαντίων.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ληλαντίων.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Ληλαντίων.
Δ) Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ληλαντίων.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στ) Η τέλεση πολιτικών γάμων.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Σέρρας ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου Χαλκιδέων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

2) ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: «Αρμόδιος για την Δημοτική ενότητα Ανθηδόνος»
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ανθηδόνος.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ανθηδόνος.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Ανθηδόνος.
Δ) Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ανθηδόνος.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στ) Η τέλεση πολιτικών γάμων.

3) ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ: «Αρμόδια για θέματα –Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διοίκησης – Οικονομίας – Πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας»
Α) Για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Β) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των διοικητικών, προνοιακών και οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Γ) Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της δημοτικής Αστυνομίας, της Πολεοδομίας και το Γραφείου Προγραμματισμού.
Δ) Για την εφαρμογή του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων και την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου προσβασιμότητας.
Ε) Για την προστασία και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας.
Στ) Για τα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Ζ) Για την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
Η) Η τέλεση πολιτικών γάμων.
Επιπροσθέτως η αντιδήμαρχος κα. Ελένη Βάκα ορίζεται ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενώ θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνος, κ. Αντ. Αφράτη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

4) ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: «Αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας – Υποδομών – Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας»
Α) Για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
Β) Για την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
Γ) Για την παρακολούθηση της εκπόνησης των τεχνικών μελετών και της κατασκευής τεχνικών έργων, που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα (ΣΑΤΑ – ΘΗΣΕΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΠ-ΕΣΠΑ κ.λ.π.)
Δ) Για την εποπτεία της σύνταξης των Τεχνικών μελετών και της κατασκευής Τεχνικών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
Ε) Για τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και συντήρησης Δημοτικών και σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
Στ) Για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.
Ζ) Για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Η) Η τέλεση πολιτικών γάμων.
Ο αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Καθαροσπόρης θα αναπληρώνει τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων Ληλαντίων κ. Δημ. Σέρρα και Ν. Αρτάκης Εμμ. Φωτάκη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

5) ΣΚΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Αρμόδιος για θέματα Ποιότητας Ζωής και Καθημερινότητας, Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ανακύκλωσης και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων»
Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος και τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Β) Για την μέριμνα της εφαρμογής και την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων.
Γ) Για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και την απορρύπανση των κοινοχρήστων χώρων από πάσης φύσεως διαφημιστικά και άλλα έντυπα.
Δ) Για την καθαριότητα των οδών, πλατειών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ε) Για τη γενική εποπτεία και διαχείριση των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων και εν γένει του στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.
Στ) Για την πληροφόρηση – Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση των δημοτών και την οργάνωση και προώθηση εθελοντικών οργανώσεων.
Ζ) Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η) Για την λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θ) Η τέλεση πολιτικών γάμων.
Επιπροσθέτως ο αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Σκλιάς ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενώ θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος κ. Μιχ. Τσομώκο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
 
6) ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: «Αρμόδιος για την Δημοτική ενότητα Αυλίδος»
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αυλίδος.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αυλίδος.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Αυλίδος.
Δ) Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αυλίδος.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΣΤ) Η τέλεση πολιτικών γάμων.

7) ΦΩΤΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΣ: «Αρμόδιος για τη Δημοτική ενότητα Ν. Αρτάκης»
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ν. Αρτάκης.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ν. Αρτάκης.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
Δ) Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ν. Αρτάκης.
Ε) Η συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων
Στ) Η τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους την 31-12-2011 και κατά τόπο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης από 1-1-2012 θα οριστεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Οι καθύλην και κατά τόπο αντιδήμαρχοι συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ. Χαλκιδέων, της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος , με πρώτη συνεδρίαση την Τετάρτη 5-1-2011 και ώρα 19:00μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων .
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Με πρόταση του Δημάρχου Χαλκιδέων προς το Δ.Σ θα εκχωρηθούν στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες οι αρμοδιότητες για την συντήρηση και βελτίωση των χώρων πρασίνου, η λειτουργία του τμήματος οδοκαθαριστών, η περισυλλογή και η μέριμνα των αδέσποτων ζώων. Επί πλέον στη Δημοτική Κοινότητα Χαλκίδας θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα για την λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδεών ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιάννης Μπάκας ορίζεται υπεύθυνος για την εποπτεία των διαδικασιών προσαρμογής των δημοτικών υπηρεσιών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα για την εκπόνηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ), τις συγχωνεύσεις Ν.Π.Δ.Δ, Επιχειρήσεων, Οργανισμών κλπ.
Επιπροσθέτως στον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Γ. Μπάκα και την Αντιδήμαρχο κ.α. Ε. Βάκα ανατίθεται η ευθύνη για την εκπόνηση:
1) Κώδικά δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους του Δ.Σ 2) Κανονισμό μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών.
3) Σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης
4) Σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και του οδηγού του δημότη.

ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Το θεσμικό πλαίσιο του ν.3852/2010, προβλέπει την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων τους, μέχρι το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης.
Επίσης, οι τομείς του Πολιτισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αθλητισμού, υπάγονται στα υπό σύσταση Νομικά Πρόσωπα.

 
Δημοφιλή σήμερα

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Εύβοια

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Εύβοια

21/2/2019
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ που ισχύει από το Σάββατο 23 μέχρι και την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην Εύβοια....
«Προστάτευαν» ένα τοίχο στην Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, κρύβουν τον Παρθενώνα

«Προστάτευαν» ένα τοίχο στην Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, κρύβουν τον Παρθενώνα

21/2/2019
Μετά τον σάλο, το Υπουργείο Πολιτισμού επανεξετάζει τις άδειες για τα 10ώροφα που έκρυψαν την Ακρόπο...
Η ταινία «Η Ευνοούμενη» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Η Ευνοούμενη» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

21/2/2019
Η ταινία με τις 10 υποψηφιότητες στα Όσκαρ και με 7 βραβεία BAFTA στην κατοχή της, και με ελληνική υπογραφή από τον Γι...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας